KOSGEB İşbirliği Destek Programı

Kosgeb rekabeti güçlendirmeyi desteklediği gibi birlikten kuvvet doğar politikasını da sağlamlaştırmak için çaba göstermekte ve işletmeleri desteklemektedir. Kosgeb İşbirliği Destek Programı’na ait detayları sizin için inceledim.

KOSGEB İşbirliği Destek Programı Nedir?

Kosgeb İşbirliği Destek Programı ile; KOBİ sınıfındaki işletmelerin, birbirleriyle veya ölçek olarak büyük işletme sınıfları ile ortak çalışma yürütebilmesi, karşılıklı fayda sağlayacak ve rekabet arttırma avantajı sağlamak nitelikteki iş birlikleri yapmaları amacı hedeflenmektedir.

 Kobi’ler proje ile, büyük ölçekli işletmelerin pazar payından, piyasa tecrübelerinden faydalanarak işletme devamlılığının artırılması ve gelecek vaat edecek işletmelere dönüşümleri planlanmaktadır. Proje kapsamında destek süresi 12 ay ile 36 ay arasındadır. Kurulun onaylanması durumunda 4 yada 8 ay ek süre temin edilir.

Projeye başvuru yapacak işletmenin başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kurulan, son mali yılda bilanço defteri tutan, KOSGEB veri tabanında kayıtlı, Kobi Bilgi Beyannamesi güncel ve aktif olan, gerçek kişi veya tüzel kişi statüsü taşıması zorunludur.

Projeye başvurular Kobi-Kobi, Kobi-Büyük Ölçekli İşletme, 1’den fazla Kobi-Büyük Ölçekli İşletme, Kobi-1’den fazla Büyük Ölçekli İşletme, 1’den fazla Kobi-1’den fazla Büyük Ölçekli İşletme ortaklığında yapılabilir.

KOSGEB İşbirliği Destek Programına Nasıl Başvuru Yapılır?

Programa başvuru yapmak isteyen işletmeler, KOSGEB veri tabanına kayıt olduktan sonra, başvuru sahibi yetkili, işbirliği sözleşmesi ile ön başvuru oluşturur.  Ön başvuru kabul edilirse, destek programına başvuru yapan kişiden proje kesin başvurusu yapması istenir ve Kobi Bilgi Sistemi üzerinden projeye başvuru yapılır.

Proje başvuru evrakları kontrol edilir, değerlendirme için Kurula sunulur. Kurulun yaptığı inceleme sonucunda proje; görüşe gönderilir, revizyonu istenir, kabul edilir veya reddedilir. Sonucun reddedilme durumunda kurulun kararına 1 kere olmak üzere itiraz edebilir.

Proje başvurusu kabul edilirse; İşletici kuruluş modeli baz alınarak sağlanacak iş birliklerinde, ortaklardan işletici kuruluşun 6 ay içinde kurulması istenir. İşletici kuruluşun KOSGEB veri tabanına kayıt olması gerekmektedir. İşletici, Kobi Bilgi Sistemi üzerinden taahhütname edinir.  

Proje ortaklığı modeli baz alınarak sağlanacak iş birlikleri, proje ortağı işletmelerden Kobi Bilgi Sistemi üzerinden 6 ay içinde taahhütname onaylanması gerekir. Taahhüdün onayına müteakip Kobi Bilgi Sistemi üzerinden iş izleme takvimi oluşturulur ve ortaklığa bildirilir.

Tüm projeler, proje konusu dikkate alınarak Program Süresince ve Sonrasında olmak üzere görevlendirilen izleyici tarafından 2 aşamada izlenir. İzleme 4 aylık periyotlar halinde devam etmektedir. Talep edilen destek ödemeleri izleyicinin uygun görmesi halinde hakediş usulü ödenir.  İş birliği projesi devam eden proje ortağı proje sona ermeden başka bir iş birliği projesine ortak olamaz. Herhangi bir KOSGEB tarafından reddedilen projeler, başka bir KOSGEB Birimine başvuru yapamaz.

KOSGEB İşbirliği Destek Programı Destekleri Nelerdir?

Kurulacak ortaklıklarda, en az 5 (beş) işletmenin olması gerekmektedir. Orta-yüksek teknoloji sınıfına sahip işletmelerin yapacakları iş birliklerinde en az 3, yüksek teknoloji sınıfına sahip işletmelerin yapacakları iş birliklerinde en az 2, büyük işletme ile yapılacak işbirliği durumunda en az 1 işletmenin projede yer alması yeterlidir. Büyük işletmenin ortaklıktaki hisse payının %25’ten az olması gerekir. İşletici kuruluşun ortaklarının hisse oranı, proje süresince %50’yi geçmemelidir. Ortaklık 1 işletme ile en az 1 büyük işletme arasında sağlanırsa bu hüküm uygulanmaz.

 

KOSGEB İşbirliği Destek Programı kapsamında;

  •       Ortak İmalat,
  •       Ortak Tasarım, Ürün ve Hizmet Geliştirmeleri,
  •       Ortak Laboratuvar,
  •       Ortak Pazarlama,
  •       Ortak çıkar adına rekabet ve maliyet adına avantaj sağlayıcı iş birliği projeleri desteklenir.

İş birliği ortaklık modelleri kendi içinde İşletici Kuruluş Modeli ve Proje Ortaklığı Modeli olarak ikiye ayrılır.

İşletici kuruluş Modeli; yapılan Yatırım, Mülkiyet, Gelir ve Gider kalemlerinin tek bir yapı tarafından sağlanan ve gerçekleşen, proje kabul ediliş tarihinden sonra kurulmuş olan Limited Şirketi veya Anonim Şirketi olarak işletici kuruluşun kurulduğu ve süreçlerin bu kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık projesidir. Projenin teknoloji alanının NACE KODU üzerinden tespit edilir. Proje 1.500.000 TL geri ödemeli, 3.500.000 TL geri ödemesiz olarak toplam 5.000.000 TL desteklenmektedir.

İşletici Kuruluş Modeli; Ortakların her birinin, başvuru formunda belirtilen planlama dahilinde iş paylaşımı yaparak faaliyetlerin bir bölümünü gerçekleştirdiği ortaklık projesidir. 

kosgeb isbirligi destek programi

Yapılan, Yatırım, Mülkiyet, Gelir ve Gider kalemleri her bir ortak tarafından ayrı ayrı sağlanır. Projenin teknoloji alanı Proje Konusu üzerinden tespit edilir. Proje 1.500.000 TL geri ödemeli, 3.500.000 TL geri ödemesiz olarak toplam 5.000.000 TL desteklenmektedir.

“Öncelikli Teknoloji Alanı” hedefleyen yatırım projelerinde 3.000.000 TL geri ödemesiz, 7.000.000 TL geri ödemeli olarak toplamda 10.000.000 TL’ye kadar destek sağlanmaktadır.

Personel Gider Desteği hariç, Makine Teçhizat ve Kalıp Desteği, Personel Desteği, Yazılım Desteği, Hammadde ve Malzeme Desteği, Hizmet Alımı Desteği, Diğer Giderler kalemleri harcamaların %60’ını kapsayacak şekilde %30 geri ödemesiz, %70 geri ödemeli olarak finanse edilir. Ödeme Talep Formu, başvuru yapan işletme tarafından Kobi Bilgi Sistemi üzerinden doldurulur.  

Projenin tamamlanmasından sonra en fazla 1 ay içinde Sonuç Raporu’ nun, İşletici Kuruluş veya Proje Koordinatörü tarafından Kobi Bilgi Sistemi üzerinden KOSGEB’ e sunulması gerekmektedir. Sunacağımız sunum üzerinden Kurul, projenin başarıyla tamamlanıp, tamamlanmadığına karar verir. Kurulun alacağı karar Kobi Bilgi Sistemi üzerinden tebliğ edilir.

Geri Ödemeli olarak kullanılan desteklerin ödemeleri projenin tamamlanma tarihinden itibaren ilk 12 ay ödeme yapmamak üzere, sonraki aylarda 4er aylık periyotlarda 6 taksite bölünerek tahsilatı sağlanır.

Diğer KOSGEB Destekleme projelerine ait bilgileri sayfamdan inceleyebilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları lütfen yorumlar kısmında belirtiniz.

Hoşça kalın..

 

Yorum Yaz